Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí nahrazuje od ledna 2014 dřívější Daň z převodu nemovitostí. Změna byla schválená v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ze dne 9. října 2013, kvůli novému občanskému zákoníku. Tato daň se platí při nabytí nemovitostí nabyvatelem (kupujícím) a její výše je 4 % z nabývací hodnoty nemovitosti.

Nabývací hodnotou je:

a)      sjednaná cena – cena na kupní smlouvě

b)      srovnávací daňová hodnota – 75 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny

c)       zjištěná cena – cena dle znaleckého posudku

Povinnost platit daň má převodce (prodávající), a to v případě, že jde o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a v případě, že se převodce a nabyvatel v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. V ostatních případech je za poplatníka považován nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci (například nabytí nemovitosti v dražbě). Je-li poplatníkem převodce vlastnického práva, je nabyvatel tohoto práva ručitelem. Pokud tedy nebude daň uhrazena převodcem, bude vymáhána na nabyvateli. Pro potřeby výpočtu výše daně je nutné nechat vyhotovit znalecký posudek. Od ledna 2014 tato povinnost neplatí u staveb pro bydlení a rekreační účely.

Pokud tedy bude daň placena na základě znaleckého posudku nebo směrné hodnoty, v podstatě dochází ke snížení daně, jelikož vyměřovací základ činí jen tři čtvrtiny. Jestliže bude sjednaná kupní cena vyšší, bude se daň platit stejně jako dosud, a to ve výši 4 % z této sjednané ceny.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad vlastnického práva.

Přílohou daňového přiznání je:

  • písemnost, na jejímž základě bylo zapsáno vlastnické právo (stačí v prosté kopii)
  • znalecký posudek o zjištěné ceně
  • doklad o zaplacení odměny za znalecký posudek, chce li poplatník tento výdaj uplatnit v daňovém přiznání

Přílohy daňového přiznání postačí od ledna 2014 přiložit v prosté kopii v listinné nebo elektronické podobě.