Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Daň z příjmů

Při prodeji nemovitosti je třeba v určitých případech počítat i s daní z příjmů. Daně z příjmů řeší zákon č. 586/1992 Sb., který doznal, ve vztahu k nemovitostem, zásadních změn od počátku roku 2013. Od tohoto roku upravuje zákon o daních z příjmů také daň dědickou a daň darovací, které dříve upravoval zákon č. 357/1992 Sb.

Od daně se osvobozuje:

  • příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem
  • příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let a použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. K uspokojení vlastní bytové potřeby musí dojít nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž byl prodej uskutečněn. Tento příjem je osvobozen i v případě, že poplatník částku odpovídající kupní ceně prodávané nemovitosti vynaložil na obstarání bytové potřeby 1 rok před obdržením kupní ceny
  • příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let

Osvobození bezúplatných příjmů:

  • od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu
  • z nabytí vlastnického práva k věci na základě jeho převodu nebo přechodu podle zákona upravujícího převody vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, je-li nabyvatel oprávněným členem družstva
  • od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů
  • od daně jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z toho z toho důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou

 

Daň z darů je, kromě výše uvedených případů kdy je nulová, pro fyzické osoby 15 % a pro právnické osoby 19 %. Daňové přiznání se podává za kalendářní rok, v kterém k daru došlo, tedy do 1. dubna roku následujícího.