Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Dražba nemovitosti – obecně

Dražba nemovitosti je důsledkem exekuce prodejem nemovitých věcí, která je způsobem exekuce na peněžité plnění, tedy v případech, kdy dlužník (povinný) dluží věřiteli (oprávněnému) jisté finanční prostředky. V následujících řádcích krátce popíšeme, kdy se tento způsob využívá, a jaké jsou jeho fáze.

Exekuce prodejem nemovitých věcí patří k velmi častým způsobům provádění exekuce. Nezřídka kdy má tento způsob fatální důsledky pro dlužníka, kdy v souvislosti s prodejem nemovitosti ztrácí své obydlí. V mnoha případech však není možné uspokojit právo věřitele jiným způsobem, než je právě prodej nemovitosti dlužníka. Je tedy nutné zdůraznit, že účelem prodeje nemovitostí v rámci exekuce není (podobně jako u jiných způsobů exekuce) potrestání dlužníka, nýbrž pouze faktické vynucení splnění povinnosti.

Podobně jako u jiných způsobů exekuce i v případě prodeje nemovitostí je vlastní realizace exekuce, tedy prodej nemovitosti povinného, finálním krokem. Tomuto předchází zejména komunikace věřitele a dlužníka a poté samotné zahájení exekučního řízení. Nelze tedy vnímat prodej nemovitosti (exekuci) jako náhlý a nečekaný jev. Vždy lze prodeji předejít, zejména včasným uhrazením dluhu nebo řádné komunikaci s věřitelem. Jak již bylo zmíněno v předchozím díle, i po zahájení exekučního řízení lze může být exekuce zastavena po uhrazení dlužné částky a nákladů exekuce.

Exekuce prodejem nemovitostí je častým způsobem provádění exekuce v případě pohledávek vyšší hodnoty, jelikož stavby, pozemky či další nemovité věci mívají zpravidla vyšší hodnotu. Jelikož s nemovitostmi nelze tak jednoduše disponovat jako s věcmi movitými, je prodej nemovitostí v rámci exekučního řízení do jisté míry složitější. Postup exekuce prodejem nemovitosti lze v zásadě rozdělit do následujících fází:

  • podání exekučního návrhu (1. poznámka na listu vlastnictví)
  • nařízení exekuce (2. poznámka na listu vlastnictví)
  • určení odhadní ceny nemovitosti – usnesení o výsledné ceně nemovitosti
  • usnesení o dražební vyhlášce
  • jednání o dražebním prodeji, přechod vlastnictví na vydražitele / opětovná dražba
  • rozvrh výtěžku prodeje – rozvrhové usnesení

Podrobnější popis jednotlivých fází exekuce prodejem nemovitosti najdete v další záložce.

Hrozí Vám dražba Vaší nemovitosti? Můžeme Vám pomoci, kontaktujte nás.