Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Podání exekučního návrhu

Pakliže oprávněný disponuje exekučním titulem. Jeho dalším krokem je podání exekučního návrhu soudnímu exekutorovi. Konkrétního soudního exekutora si vybírá sám oprávněný bez ohledu na místo sídla soudního exekutora (§ 28 exekučního řádu). Jedinou překážkou je zde podjatost exekutora, díky níž může být z řízení vyloučen (§ 29 exekučního řádu). Exekutor může odmítnout vykonat exekuci pouze pokud žadatel (oprávněný) nesložil na náklady exekuce přiměřenou zálohu (§ 30 exekučního řádu a § 12 vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměnách a náhradách soudního exekutora), a nebo pokud by úkon odporoval zákonu.  V ostatních případech bude soudní exekutor dál činný bez dalších návrhů oprávněného a tento již nemusí činit další úkony.

V rámci své činnosti je exekutor dále povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při provádění exekuční činnosti dozvěděl a odpovídá za škodu způsobenou při exekuční činnosti, také byla-li způsobena jeho zaměstnancem (§ 32 exekučního řádu). Exekutor se této odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. Pakliže však oprávněný chce využít jiného exekutora, než toho, který již exekuci provádí, může to navrhnout exekučnímu soudu. Exekuční řízení však nelze přerušit (nestanoví-li zvláštní úprava jinak), nelze prominout zmeškání lhůty a nelze ani podat návrh na obnovu exekučního řízení.

Exekuci tedy provede ten exekutor, kterého v návrhu na provedení exekuce navrhne oprávněný a kterého příslušný soud pověří provedením exekuce. Úkony exekutora se považují za úkony exekučního soudu.

Jak bylo uvedeno v předchozím článku, exekuci lze vést na zaplacení peněžité částky, ale i na jinou povinnost než je zaplacení peněžité částky. Pro přehlednost uvádíme možné druhy exekuce:

 

– exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • postižením podniku
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 • správou nemovitosti
 • pozastavením řidičského oprávnění

 

- způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti, lze ji provést:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů

 

V souvislosti se zaměřením tohoto webu bude v další části podrobně popsána exekuce prodejem věcí nemovitých.

Pokud Vám hrozí prodej movitých věcí, neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám s volbou vhodných opatření.