Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Předpoklady exekučního řízení

Následující text pojednává o předpokladech exekuce, povinných náležitostech v rámci exekučního řízení. Jsou zde rozvedeny předpoklady pro zahájení exekučního řízení a exekuční titul.

Základním předpokladem pro zahájení exekučního řízení je exekuční návrh (návrh na zahájení exekuce) a exekuční titul. Tyto uvedené termíny jsou naprosto stěžejní v rámci všech exekučních řízení a jejich znalost je pro pochopení této problematiky nezbytná.

Exekuce, podobně jako další řízení u soudu, se zahajuje na návrh, který se podává exekutorovi. Nezahajuje se tedy automaticky či ze zákona. Vždy je nutné ji zahájit návrhem, je zde tedy požadavek na jistou aktivitu věřitele (oprávněného). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy návrh došel exekutorovi. Exekuční návrh může podat oprávněný nebo ten, kdo prokáže, že na něj přešlo nebo bylo převedeno právo z rozhodnutí. Náležitosti návrhu jsou uvedeny v § 38 exekučního řádu. Pokud je exekuční návrh neurčitý nebo nesrozumitelný, vyzve exekutor nejpozději do 15-ti dnů navrhovatele, aby jej opravil a na toto mu určí lhůtu.

Předpokladem pro zahájení exekuce je exekuční titul. Jedná se o listinu (exekuční titul), která byla vydána orgánem nadaným rozhodovací pravomocí, která ukládá povinnému povinnost k plnění (typicky rozhodnutí soudu a jiných orgánů, výčet exekučních titulů uvádíme níže, přičemž kompletní výčet je uveden v § 274 odst. 1) občanského soudního řádu. Exekučním titulem rovněž může být listina, která potvrzuje, že dlužník na sebe tuto povinnost k plnění převzal dobrovolně a souhlasil s jejím výkonem, pokud povinnost ve stanovené lhůtě nesplní. Mezi exekuční tituly tedy patří například:

  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský zápis (výhodou v tomto případě je, že odpadá celé nalézací (soudní) řízení, pokud je sepsán, disponuje oprávněný právem podat exekuční návrh
  • vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné správy – platební rozkaz, vykonatelný smír
  • rozsudek je exekučním titulem až s doložkou právní moci a doložkou vykonatelnosti (tj. obsahuje-li doložku o tom, kdy rozhodnutí nabývá právní moci, resp. vykonatelnosti)

Exekuční titul je tedy nezbytnou podmínkou pro zahájení exekučního řízení. Z tohoto titulu musí vyplývat povinnost, která má být v rámci exekučního řízení vynucena. Na tomto místě je nutné upozornit, že vykonatelné rozhodnutí soudu či jiného výše uvedeného orgánu prodlužuje dobu, po kterou může věřitel uplatnit svůj nárok. Právo přiznané pravomocným rozhodnutím se promlčuje až za 10 let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Nelze tedy v žádném případě spoléhat na promlčení nároku v rámci obecné tříleté promlčecí doby.

Týká se Vás exekuční řízení? Můžeme Vám pomoci, aby Vás postihlo co nejméně. Kontaktujte nás.