Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Výkup lesa

les1Vlastnictví lesních pozemků přináší vlastníkovi užitky, oproti zemědělským půdám ale i více povinností. Z těch zákonných můžeme jmenovat třeba povinnost zalesnění vzniklé holiny do dvou let, zajištění kultury do sedmi let, dodržení zákonného procenta melioračních a zpevňujících dřevin při zalesňování. Povinnosti přicházejí také při napadení porostů kalamitními škůdci, kteří se mohou šířit do porostů jiných vlastníků. V těchto případech se majitelé vystavují riziku náhrady škody.

Pokud máte ve vlastnictví porosty, které neobhospodařujete, je někdy rozumnější zbavit se hrozících povinností a odprodat je vlastníkům, kteří les budou řádně obhospodařovat.

V případě, že máte prodej lesa v plánu, jistě Vás budou zajímat faktory, které ovlivňují cenu lesa. Vliv na cenu lesa má rozloha pozemků, zda jsou umístěny odděleně nebo tvoří větší funkční celky, velký vliv má i svažitost pozemků, která hraje důležitou roli při všech mechanizovaných pracích v lese, ať už jsou spojeny se zalesňováním, prořezávkami, probírkami, mýtní těžbou či následným transportem dřeva.

Velmi důležitými faktory ovlivňujícími cenu lesních porostů jsou jejich stáří a dřevinná skladba. Při místní prohlídce porostu je pak posuzována i kvalita dřeva, která může být negativně ovlivňována podmáčením půdy, nadměrným zavětvením kmenů nebo napadením hmyzími škůdci či dřevokaznými houbami.

 

Při stanovení ceny lesa nám pomůže, pokud budete znát tyto údaje:

  • katastrální území
  • čísla parcel, popř. číslo listu vlastnictví (LV)
  • lesní hospodářské osnovy (LHO), lesní hospodářský plán (LHP) + informace, zda současný stav porostů odpovídá těmto údajům (zda byly v lese prováděny nějaké těžby či jiné zásahy od doby platnosti LHO, výměra zajištěných/nezajištěných kultur)
  • při absenci LHO pomůže stav porostů vč. zastoupení jednotlivých dřevin, jejich stáří a zásoba v m3 pro jednotlivé dřeviny a případný výskyt nezalesněných či zalesněných holin
  • porostní mapa
  • foto lesa

 

Máte zájem o výkup lesních pozemků?

Kontaktujte nás, rádi Vám sdělíme bližší informace.